Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 689

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода януари – септември 2009 г. включително, съгласно Приложение № 1.
2. Всеки отчет за изпълнение на решенията да включва и отчет на неизпълнените решения от предходен период.