Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 69 от 16.02.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 69

Прието с Протокол № 6/16.02.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 от Закона за Общинските бюджети и чл.38 от Наредба № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет приета с Решение на Общински съвет Русе № 890 от 20.05.2010 г, Общинския съвет реши:

ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2012 г., както следва:

І. ПО ПРИХОДИТЕ на обща сума – 79 498 421 лв.

(разпределени по параграфи съгласно приложения № 1,1А,1Б )

в това число:

1. Приходи за финансиране на държавни дейности : 40 858 449 лв.

– Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 37 398 022 лв.

– Преходен остатък от 2011 г. – дел.държ.дейности 3 187 808 лв.

– Собствени приходи училища прил.с-ма на дел.б-ти 272 619 лв.

2. Приходи за финансиране на местни дейности 38 639 972 лв.

Обща изравнителна субсидия 4 158 800лв.

Целева субсидия за зимно поддържане и снегопочистване 131 100лв.

Целева субсидия за капиталови разходи 517 300 лв.

Имуществени данъци и неданъчни приходи 33 691 890 лв.

в т.ч.

– собствени приходи за делегирани разходи 312 328 лв.

(Култура – 312 328 лв.)

– просрочени вземания към 31.12.2011 г. 697 950лв.

(Приложение № 9 А)

Трансфери – -539 069 лв.

В т.ч.

Получени трансфери +508 516 лв.

– М-во на образованието + 508 516 лв.

Предоставени трансфери – 1 047 585 лв.

– О Ф Д – 100 000 лв.

– Драматичен театър – 40 000 лв.

– Куклен театър – 32 000 лв.

– Проекти – съфинансиране -875 585 лв.

Заеми –1 338 669 лв.

– за погасяване заем ТБ Инвестбанк АД -1 931 000 лв.

– възстановяване на заем от извънб.с-ка + 592 331 лв.

Друго финансиране -978 275 лв.

В т.ч.

– отчисления по чл.71 „а” от ЗУО -273 917 лв.

– отчисления по чл. 71 „е” от ЗУО -704 358 лв.

Преходен остатък – Местни дейности 2 996 895 лв.

ІІ. ПО РАЗХОДИТЕ на обща сума – 79 498 421лв.

(разпределен по функции, дейности и видове разходи съгласно приложения

№ 2, 3, 3А, 4, 4А, 5)

1. ТЕКУЩ БЮДЖЕТ 74 292 491 лв.

(разпределени по функции съгласно Приложение № 2 )

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАНА ДЕЙНОСТИ 40 623 593 лв. (разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения №, №3 и 3А)

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 33 668 898 лв.

(разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения №,№ 4, 4А)

2. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ с бюджетни средства 5 205 930 лв.

(съгласно приложен поименен списък на обектите в инвестиционната програма наобщината за 2012 година – Приложение № 5 )

– Капиталови разходи с целева субсидия от ЦБ 517 300 лв.

( чл.81 от ПМС 367/29.12.2011 г.)

§ 51 00 Основен ремонт 203 700 лв.

Обект:„Ремонт четвъртокласни пътища – Н. село- Семерджиево,

Николово-Червена вода / Русе-Юделник/ -разклон Д.Абланово-Н. село

§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти 313 600 лв.

Обект:”Събирателна улица в Индустриален парк – Русе от

довеждащ път до ОТ 9482 – І етап 313 600 лв.

– Капиталови разходи със собствени средства и целева субсидия 5 205 930 лв.

3. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ с извънбюджетни средства 1 262 529 лв.

4. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – ВСИЧКО: 6 468 459 лв.

ІІІ. Приема разпределението на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2012 г. съгласно Приложение № 10.

ІV. Приема план-сметките на Специален фонд за инвестиции и ДМА по чл.10 ал.1 т.3 от ЗПСПК и Извънбюджетна сметка за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол за 2012 год., съгласно Приложения №,№ 7 и 7А.

V. Приема план-сметките на общинските предприятия: ОП “Комунални дейности”ОП “Спортни имоти”; ОП “Жилфонд”; ОП“А Р Т” и ОП „Доходно здание”, съгласно Приложения №№ 12,12А,13, 14, 15, 16.

VІ. Приема плановия размер на разходите по бюджетите на кметствата под формата на субсидии от сборния общински бюджет за 2012 год., съгласно Приложение № 6.

VІІ. Определя числеността на персонала, средните месечни брутни работни заплати и средствата за работна заплата за 2012 год.на местните дейности, съгласно Приложение № 8.

VІІІ. Определя численост на персонала в делегираната от държавата дейност 122 „Общинска администрация” 248,5 щатни бройки и утвърждава средства за работни заплати и осигурителни вноски за 2012 година в размер на 3 157 984лв. ( т.8 от РМС № 265/29.04.2011 г.и ФО-1/10.01.2012 г.), в т.ч. преходен остатък-214284лв.

ІХ. Утвърждава следните лимити за разходи:

1. Социално-битови разходи на персонала в размер на 3 на сто върху начислените трудови разходи на лицата назначени по трудови правоотношения (чл.32 ал.2 от ПМС 367/29.12.2011 г.)

2. Разходи за представителни цели (чл.13 т.3от ПМС 367/29.12.2011 г.) – 70 580 лв.

3. Лимит на средствата за подпомагане разходите за християнско и мюсюлманско погребение на самотни, бездомни, регистрирани в службата по социално подпомагане лица (чл.35 от ПМС 367/29.12.2011 г.) – Приложения № 11 и № 11А.

Х. Утвърждава списъка на длъжностите и имената на служителите имащи право на транспортни разходи (чл.29 ал.1 т.1 и 2 от ПМС 367/29.12.2011 г.), като се лимитират пътуванията по т.1 „в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност” до 10 автобусни билета – Приложение № 17.

ХІ. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, който има право на заплащане на част от транспортните разходи до 100 % от цените във втора класа на железопътния транспорт и 85 % по автомобилния транспорт за обикновен автобус от местоживеенето им до местоработата и обратно (чл.67 ал.3 от ПМС 367/29.12.2011 г.) – Приложение № 18.

ХІІ. Определя (съгласно чл.11 и при спазване изискванията на чл.12 от ЗОД) годишните плащания по общинския дълг, съгласно Приложение № 9.

XІІІ. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетните сметки и фондове на общината /чл. 24 от Закона за общинските бюджети/.

ХІV. Дава съгласие текущо през годината от свободни бюджетни средства заемообразно да се финансира реализацията на спечелените проекти по оперативни програми.

XV. При възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2012 година /чл. 27 от Закона за общинските бюджети/.

1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.

XVІ. Задължава кмета на общината:

1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация;

2. Да определи със заповед конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

3. Да ограничи или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.

4. Да отразява служебно със заповед промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя, донора.

5. Да предлага на общинския съвет след 30 Юни 2012 г. да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности на съответната функция, с изключение на разходите в делегираните от държавата дейности по функция „Образование”, при условие, че няма просрочени задължения в делегираната дейност, от която се пренасочва (§ 41 от ПЗРна ЗДБРБ за 2012 г.)

6. Да договори условията за ползване на утвърдените средства за подпомагане на организации с нестопанска цел (пенсионерски клубове, дружества на инвалиди, неправителствени организации за социални дейности, читалища и др.).

7. Да отразява служебно със заповед трансформирането на средствата за съфинансиране на спечелени проекти по Красива България и по оперативни програми, планирани по обекти в капиталовия бюджет от разходната част, като предоставени трансфери със знак минус от прихода, съгласно изискванията на ДДС 07 и ДДС 08 от 04.04.2008 г. на Министерство на финансите Дирекция „Държавно съкровище”.

XVІІ. Определя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2012г.:

1.В системата на Народната просвета заведения, които да прилагат системата на делегиран бюджет за 2012 г., както следва:

ОУ “Т. Кърджиев”

Директор

ОУ “В. Априлов”

Директор

ОУ “Н. Обретенов”

Директор

ОУ “Ал. Константинов”

Директор

ОУ “И. Вазов”

Директор

ОУ “Л. Каравелов”

Директор

ОУ с. Тетово

Директор

ОУ “А. Кънчев”

Директор

Средношколско общежитие

Директор

ОУ “Бр. Миладинови”

Директор

Ученическа спортна школа

Директор

ОУ “Хр. Смирненски” – кв. Долапите

Директор

ОУ “Отец Паисий”

Директор

СОУ “Васил Левски ”

Директор

ОУ “От. Паисий” – с. Мартен

Директор

ОУ “Кирил и Методий” – с. Семерджиево

Директор

ОУ “Г. С. Раковски” – с. Ново село

Директор

ОУ “Кирил и Методий” – с. Николово

Директор

СОУ с преподаване на немски език

Директор

СОУ за европейски езици

Директор

Английска гимназия

Директор

МГ “Баба Тонка”

Директор

СОУ “Хр. Ботев”

Директор

СОУ “Й. Йовков”

Директор

ОУ “Ол. Панов”

Директор

СОУ “Възраждане”

Директор

НУ – с. Хотанца

Директор
ЦУТНТ
Директор

ПУ „Петър Берон”

Директор

ЦДГ – кв. Средна кула

Директор

ОДЗ – с. Мартен

Директор

ОДЗ – с. Николово

Директор

ЦДГ “Слънце”

Директор

ЦДГ “Радост”

Директор

ЦДГ “Иглика”

Директор

ЦДГ “Незабравка”

Директор

ЦДГ “Звездица”

Директор

ЦДГ “Пинокио”

Директор

ЦДГ “Ралица”

Директор

ЦДГ “Здравец”

Директор

ЦДГ “Чучулига”

Директор

ЦДГ “Русалка”

Директор

ЦДГ “Детелина”

Директор

ЦДГ “Червена шапчица”

Директор

ОДЗ “Снежанка”

Директор

ЦДГ “Пролет”

Директор

ЦДГ – с. Ново село

Директор

ЦДГ “Зора”

Директор

2.Второстепенни разпоредители с бюджетни кредитив областта на културата:

Регионална библиотека Директор

Регионален исторически музей Директор

Художествена галерия Директор

3.Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които нямат статут на юридически лица,както следва:

І. Функция „Отбрана и сигурност”

СЗ “КООРС” Директор

ІІ.Функция „Жил.строит.и БКС”

ОП “Комунални дейности” Директор

IІІ. Функция “Култура”

Оркестри и ансамбли Началник отдел ”Култура “

Други дейности по културата Началник отдел ”Култура “

Клуб на дейците на културата Началник отдел ”Култура “

Общински радиоцентър Директор

IV. Функция “Здравеопазване”

Филиално счетоводство Детски ясли,

Детска млечна кухня и Медицинско обслужване

в образованието. Началник отдел „Здравеопазване и соц. дейности“

V.Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Обединено счетоводство социални дейности Началник отдел „Здравеопазване и соц. дейности“

VІ.Други дейности по икономиката:

1. ОП “Общински спортни имоти” Директор

2. Общински младежки дом Директор

3. Общински детски център за култура и изкуство Директор

4 ОП “ Жилфонд” Директор

5. ОП “АРТ” Директор

6. ОП „Доходно здание” Директор

VІІ. Кметства:

Кмет на кметство – с. Николово

Кмет на кметство – с. Мартен

Кмет на кметство – с. Ново село

Кмет на кметство – с. Червена вода

Кмет на кметство – с. Семерджиево

Кмет на кметство – с. Басарбово

Кмет на кметство – с. Просена

Кмет на кметство – с. Хотанца

Кмет на кметство – с. Сандрово

Кмет на кметство – с. Тетово

Кмет на кметство – с. Ястребово

Кмет на кметство – с. Бъзън

XVIII.На основание § 54 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 год. дава съгласие дейностите в културата да прилагат системата на делегирани бюджети като им се предоставя право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет и им се преотстъпват приходи от планираните постъпления в сборния бюджет на общината в размер на 312 328лв. (Приложение № 1А).

XIX. На основание § 48 ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 год.във връзка с прилагане на система на делегирани бюджети в системата на народната просвета, делегира право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет във всички училища и обслужващи звена в образованието, като от планираните постъпления в сборния бюджет на общината им се преотстъпват собствените приходи в размер на 272 619лв. (Приложение № 1А).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(засл. проф. В. Пенчев)