Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 69 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-66/26.10.2015 г. от „Нетуоркс – България“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план
/ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс – България“ ЕООД в землището на с. Басарбово, община Русе през следните имоти:
– ПИ 000226 и ПИ 000232 с НТП „Полски пътища“ в м. „Мелницата“;
– ПИ 000307 с НТП „Ведомствени пътища“ в м. „Малък Саджак“;
– ПИ 000385 с НТП „Ведомствени пътища“ в м. „Кантона“;
– ПИ 000387 и ПИ 000418 с НТП „Полски пътища“ в м. „Саджака“;
– ПИ 000391 с НТП „Ведомствени пътища“ в м. „Саджака“;
– ПИ 000436 с НТП „Полски пътища“ в м. „Мелницата“;
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)