Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 690 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

           На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-82/14.06.2021г. и извлечение от Протокол №20/16.08.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

           1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г.“ с продажба на поземлен имот с № 503.2110 по Плана на новообразуваните имоти за землището на с. Николово, общ. Русе, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 479 кв. м., пета категория на имота, находящ се в землището на село Николово, ЕКАТТЕ: 51679, Община Русе, местност „Дрибак 1,2“, със стар идентификатор: масив 401 п. 19., предмет на Акт №9203/24.06.2019 г. за частна общинска собственост, вписан под №185,т. 20,  д.в.р. 8009, н. д. 4204, вх. №8209 от 27.06.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.,с прогнозен приход от продажбата в размер на 7 756.00 лева, без данъци и такси.

          2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с № 503.2110 по Плана на новообразуваните имоти за землището на с. Николово, общ. Русе, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 479 кв. м., пета категория на имота, находящ се в землището на село Николово, ЕКАТТЕ:51679, Община Русе, местност „Дрибак 1,2“, със стар идентификатор: масив 410 п. 19, предмет на Акт №9203/24.06.2019 г. за частна общинска собственост, вписан под №185, т. 20, н. д. 4204, вх. рег. №8209/27.06.2019 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна продажна цена в размер на 7 756.00 лева, без данъци и такси.

       Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

      30% от приходите от реализираната продажба да се да се използват за финансиране на дейности, посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  на територията на село Николово, Община Русе.      

      Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)