Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 691 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №22/13.10.2021 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-2795/13.09.2021 г. на Кмета на Община Русе за ПУП-ПР за ПИ №0.1395 в кв. 51 по плана на село Николово, Община Русе, Общински съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 5 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №0.7010 – ул. „Опълченска“, село Николово, Община Русе, приобщен към УПИ XVII-1395 в кв. 51 по регулационния план на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 123,00 лева (сто двадесет и три лева), без дължими данъци и такси.

           2. Обявява придаваем терен от 5 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №0.7010 – ул. „Опълченска“, село Николово, Община Русе, придаван към УПИ XVII-1395 в кв. 51 по плана на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, за частна общинска собственост.

           3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 5 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №0.7010 – ул. „Опълченска“, село Николово, Община Русе, приобщен към УПИ XVII-1395 в кв. 51 по регулационния план на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, на Милена Русева Маринова и Димитра Тодорова Русева, след заплащане на Община Русе цена в размер на 123,00 лева (сто двадесет и три лева) и дължимите данъци и такси.

            30% от постъпленията от продажбата на посочения придаваем терен да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

           4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)