Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 692 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9,  чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №21/20.09.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г. с продажба на общински поземлен имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ)  II-42 в кв. 2, с площ 1603 кв.м., отреден за жилищно застрояване, съгласно регулационния план на с. Сандрово, Община Русе, с адрес: с. Сандрово, Община Русе, ул. „Ясна поляна“ №7, предмет на АЧОС №3806/02.01.2002 г., вписан под №20, том 12, н.д. 2356, вх.рег. №4240 от 23.04.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 34 362,00 лева, без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ)  II-42 в кв. 2, с площ 1603 кв.м., отреден за жилищно застрояване, съгласно регулационния план на с. Сандрово, Община Русе, с адрес: с. Сандрово, Община Русе, ул. „Ясна поляна“ №7, предмет на АЧОС №3806/02.01.2002 г., вписан под №20, том 12, н.д. 2356, вх.рег. №4240 от 23.04.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Стефан Димитров Станчев, срещу заплащане от купувача на цена в размер на 34 362,00 лв. без дължими данъци и такси.        

Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.

         30% от постъпленията от продажбата на посочения поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)