Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 693 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 37, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на  свободно стояща постройка – навес с барбекю, с размери 4м./5м. и застроена площ 20 кв.м., с височина до 3.60м., съобразно визата за проектиране, издадена на 05.08.2021г. от Главния архитект на Община Русе, върху застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI-731 в кв. 56 по Застроителния и регулационен план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, с площ от 946 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на АЧОС №3887/02.07.2002г., вписан под №136, том 28, н.д. 5844, вх. рег. №10118 от 23.08.2021г. по описа на Службата по вписванията – град Русе, с прогнозен приход от учредяването на възмездното право на строеж в размер на 299.00 лева, без дължимите данъци и такси.

2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на  свободно стояща постройка – навес с барбекю, с размери 4м./5м. и застроена площ 20 кв.м., с височина до 3.60м., съобразно визата за проектиране, издадена на 05.08.2021г. от Главния архитект на Община Русе, върху застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI-731 в кв. 56 по Застроителния и регулационен план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, с площ от 946 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на АЧОС №3887/02.07.2002г., вписан под №136, том 28, н.д. 5844, вх. рег. №10118 от 23.08.2021г. по описа на Службата по вписванията – град Русе, при начална тръжна цена от 299.00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

30% от постъпленията от учреденото право на строеж да се използват за дейностите, визирани в чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)