Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 693 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 3, т. 7, т.23 и т. 33, чл. 2, ал. 5, чл. 3, чл. 4, чл. 5 и чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение като спортна зала, с площ от 240,00 кв. м, разположено в сутерена на триетажна монолитна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.2.2268.1, със застроена площ на цялата сграда – 1 269,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №117, описана в АПОС №7118/09.12.2013 г., предоставена за управление на СУ „Йордан Йовков“, с начална тръжна месечна наемна цена – 246,00 лв. (Двеста четиридесет и шест лева) без включен ДДС.
2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение като фитнес зала, с площ от 147,00 кв. м, разположено в сутерена на корпус „В“ от масивна четириетажна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.4.361.1, със застроена площ на цялата сграда – 1 835,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №1, описана в АПОС №7082/16.10.2013 г., предоставена за управление на СУ „Васил Левски “, с начална тръжна месечна наемна цена – 147,00 лв. (Сто четиридесет и седем лева) без включен ДДС.
3. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение като ученически стол, с площ от 354,00 кв. м, разположено в сутерена на корпус „А“ от масивна четириетажна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.4.361.1, със застроена площ на цялата сграда – 1 835,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №1, описана в АПОС №7082/16.10.2013 г., предоставена за управление на СУ „Васил Левски “, с начална тръжна месечна наемна цена – 566,00 лв. (Петстотин шестдесет и шест лева) без включен ДДС.
4. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на част с площ от 1,00 кв. м от партерния етаж на шестетажна сграда с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.8.1307.1, със застроена площ на цялата сграда – 845,00 кв. м, с предназначение – общежитие, с административен адрес: гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул. „Липник“, описана в АПОС №7295/04.07.2014 г., предоставена за управление на ЦПЛР – Общежитие за средношколци, за поставяне на автомат за топли напитки, с начална тръжна месечна наемна цена – 71,00 лв. (Седемдесет и един лева) без включен ДДС.
5. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение, като стоматологичен кабинет (състоящ се от приемна стая и кабинет за дентална медицина) с обща площ от 20,00 кв. м, разположено на първи етаж в двуетажна масивна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.1.94.1, със застроена площ на цялата сграда – 1 171,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Алея Възраждане“ №58, описана в АПОС №7074/04.10.2013 г., предоставена за управление на ОУ „Братя Миладинови“, с начална тръжна месечна наемна цена – 41,00 лв. (Четиридесет и един лева) без включен ДДС.
6. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение, като училищен бюфет, с площ от 17,00 кв. м, разположено на приземния етаж в двуетажна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.2.755.2, със застроена площ на цялата сграда – 372,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Велико Търново“ №21, описана в АПОС №6530/08.08.2011 г., предоставена за управление на ОУ „Любен Каравелов“, с начална тръжна месечна наемна цена – 42,00 лв. (Четиридесет и два лева) без включен ДДС.
7. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение, като училищен павилион (за продажба на хранителни стоки, закуски, безалкохолни напитки и канцеларски материали), с площ от 34,00 кв. м, разположено на първи етаж в училищна четириетажна сграда – блок Б, със застроена площ на цялата сграда – 779,00 кв. м, разположена в УПИ I-426, от кв. 107 по регулационния план на с. Тетово, ЕКАТТЕ 72357, Община Русе, описана в АПОС №4453/18.07.2005 г., ползвана от ОУ „Отец Паисий“, с. Тетово, Община Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 84,00 лв. (Осемдесет и четири лева) без включен ДДС.
8. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години на помещение, като стоматологичен кабинет, с обща площ от 18,50 кв. м, от която 16,25 кв. м – основна площ и 2,25 кв. м – сервизна площ, разположено на първи етаж в триетажна монолитна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.1.253.1, със застроена площ на цялата сграда – 1 281,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Студентска“ №2, описана в АПОС №7126/19.12.2013 г., предоставена за управление на СУ „Възраждане“, с начална тръжна месечна наемна цена – 36,00 лв. (Тридесет и шест лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)