Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 693 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110,ал.1,т.3 и т.5 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-28/04.06.13 от Георги Великов Ангелов, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.7 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Нови Халваджи“;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.7 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Нови Халваджи“. В зависимост от проектното решение разрешава изработване и на парцеларен план за довеждаща техническа инфраструктура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)