Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 693

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 от сключения през 2005 г. договор между Федералното министерство на външните работи на Р Австрия, Областна администрация – Русе, Община Русе, РУ „А.Кънчев” и МД „Е.Канети” и във връзка с чл.4, ал.3 от Постановление № 46 на МС от 26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, публикувано в ДВ бр. 18/2009, Общинският съвет реши:

1. Увеличава общата численост на Дейност 759 – Други дейности по културата с 1 щатна бройка на длъжност „Библиотекар австрийска библиотека”, считано от 1.01.2010 г.
2. Възлага на кмета на Община Русе да се заложат необходимите допълнителни средства за работна заплата в бюджета на Община Русе за 2010 г.