Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 694 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

           На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление с вх. №ОИ-10-120/06.10.2021 г. и Протокол №22/13.10.2021 г. на КОС, Общинският съвет реши:

           1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.256.1 по КККР на град Русе, с площ от 1 113 кв.м., находящ се в местността „Мерата“, землище на кв. „Средна кула“, град Русе, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, седма категория при неполивни условия, предмет на Акт №10293/18.10.2021 г. за частна общинска собственост, вписан под №35, том 36, вх. рег. №12619/21.10.2021 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 17 229,00 лева (седемнадесет хиляди двеста двадесет и девет лева), без дължими данъци и такси.

           2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.256.1 по КККР на град Русе, с площ от 1 113 кв.м., находящ се в местността „Мерата“, землище на кв. „Средна кула“, град Русе, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, седма категория при неполивни условия, предмет на Акт №10293/18.10.2021 г. за частна общинска собственост, вписан под №35, том 36, вх. рег. №12619/21.10.2021 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна продажна цена 17 229,00 лева (седемнадесет хиляди двеста двадесет и девет лева), без дължими данъци и такси.

         Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник – купувач. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)