Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 694 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 и чл. 36, ал.1, т.1 от ЗОС и чл. 26, ал.1, т. 6 от Нередба № 1 за общинската собственост, Общински съвет Русе реши:

1.Дава съгласие да се извърши делба на „Самостоятелен обект –Масивен склад”, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Цариброд“ 5, находяш се на първия етаж в сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.719, който обект е с идентификатор 63427.2.719.1.1 с площ от 167 кв.м. (без 9 кв.м. от 176 кв.м. изградено стълбище), съгласно приложения чертеж към строителната експертиза и одобрения инвестиционен проект за разделяне на дяловете и обособяване на складови помещения, както следва :
ДЯЛ 1 – Склад N 1 – 30, 76 кв.м. за община Русе;

ДЯЛ 2 – Склад N 2 -28,94 кв.м. за Емилиян Тодоров Каломенски, Анна Димитрова Каломенска, Деница Димитрова Каломенска и Славина Димитрова Каломенска ;

ДЯЛ 3 – Склад N 3- 27,83 кв.м. за Надя Боянова Тодорова и Тодор Йорданов Тодоров и

ДЯЛ 4 – Склад N 4 – 79,85 кв.м. за община Русе

2. Упълномощава Кмета на община Русе или преупълномощено от него лице за подписване на съдебна спогодба за поставяне на горепосочените складове в дялове на страните по делото, като разноските по производството и по спогодбата остават върху страните, така както са ги направили.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)