Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 694 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.9, т. 22 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 147, ал. 2, от Търговския закон, чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба 9 на ОбС – Русе, чл. 26, ал. 1 и чл. 28 от Наредба № 17 на ОбС – Русе за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Удостоява посмъртно д-р Димитър Стоянов Граматиков със званието „Почетен гражданин на град Русе“ за неговите изключителни заслуги за развитие на здравеопазването в Община Русе.
2. „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД да носи името „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков“ – Русе” ЕООД.
3. Изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:
„Член 1: С настоящия учредителен акт се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ по смисъла на чл. 116 и чл. 147 от Търговския закон, §70, ал.1, т.2 и ал.3 от ПЗР на ЗИД ЗЛЗ, чл. 101 и чл. 104 от ЗЛЗ с фирма името „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков“ – Русе” ЕООД”.
4. Задължава Управителя на търговското дружество да предприеме необходимите действия за отразяване на промените в Търговския регистър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)