Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 695 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-99/05.08.2021г. и извлечение от Протокол №21/20.09.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

               1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. с продажба на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ XV – 39,  с площ от 844 кв.м.,  в кв. 16 по Регулационния план на село Долно Абланово, отреден за жилищно застрояване, с адрес: Област Русе, Община Русе, с. Долно Абланово, ул.“Видин“, предмет на Акт за частна общинска собственост №4906/15.02.2007г., вписан под №186, том VII, д. 1792, дв.вх.рег. 2799, вх. рег. № 13/08.03.2007г. по описа на Службата по вписвания – Русе., с прогнозен приход от продажбата в размер на 4040.00 лева.

               2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ XV – 39,  с площ от 844 кв.м.,  в кв. 16 по Регулационния план на село Долно Абланово, отреден за жилищно застрояване, с адрес: Област Русе, Община Русе, с. Долно Абланово, ул.“Видин“, предмет на Акт за частна общинска собственост №4906/15.02.2007г., вписан под №186, том VII, д. 1792, дв.вх.рег. 2799, вх. рег. № 13/08.03.2007г. по описа на Службата по вписвания – Русе., при начална тръжна пазарна цена 4040.00 лв., без дължими данъци и такси.

               Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжната процедура и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

               30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейностите, визирани в чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

               Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)