Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 695 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
І. ПРИХОДИ – Държавна дейност
§3619„Други неданъчни приходи“ +115лв.
ОУ „Ангел Кънчев“ +115лв.
§3601 „Реализирани курсови разлики от валутни операции“ -52лв.
ОУ „Т. Кърджиев“ -52лв.
Всичко приходи държавна дейност +63лв.
ІІ. ПРИХОДИ – Местна дейност
§3619 „Други неданъчни приходи“ ХГ – Русе +3 000лв.
§4040 „Постъпления от продажба на земя“ +240 000лв.
§4503 „Капиталови помощи и дарения от страната“ +3 277лв.
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе +3 277лв.
Всичко приходи местна дейност +246 277лв.
Всичко приходи по бюджета: +246 340лв.
ІІІ. РАЗХОДИ – Държавна дейност
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“
Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ -26 585лв.
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Ъпгрейд и разширяване на система за видеонаблюдение – централна градска част“ +26 585лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии
§1015 „Материали“ ОУ „Т. Кърджиев“ -52лв.
§1020 „Външни услуги“ ОУ „Ан. Кънчев“ +115лв.
Всичко за дейност: +63лв.
Всичко за функция: +63лв.
Всичко разходи държавни дейности: +63лв.
ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „Детски градини“
§1016 „Вода, горива , енергия“ ДГ „Русалка“ -6 996лв.
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ -19 828лв.
§5203 „Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ ДГ „Русалка“
Обект „Комбинирано съоръжение А48“ 1бр. +4 152лв.
Обект „Пързалка модел В26“ 1бр. +2 844лв.
Всичко за дейност: -19 828лв.
Дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ -7 497лв.
Всичко за дейност: -7 497лв.
Всичко за функция: -27 325лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§5100 „Основен ремонт“ -97 000лв.
Обект „Реконструкция на ул. „Потсдам“, цялостно проектиране
от ул. „Тулча“ до кръстовище с бул. „Липник“ /до КАТ/ и СМР, СН, АН
от ул. „Тулча“ до ул. „Иван Ведър“, включително и кръстовището с
ул. „Проф. Михаил Арнаудов“ /било: 1 902 861лв., става: 1 805 861лв.
§5204 „Придобиване на транспортни средства“ за ОП „Комунални дейности“
Обект „Специализиран автомобил за принудително преместване“ +240 000лв.
Всичко за дейност: +143 000лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +97 000лв.
Обект „Временен открит паркинг за автомобили, обслужваща улица от о.т.8570 до о.т.10201 и благоустрояване около жил. блок „Драва“, гр. Русе“ +74 000лв. /било: 214 000лв.; става: -288 000лв./
Обект „Благоустрояване на жил. бл. „Скъта“, ж.к. Родина 1, гр.Русе“ +23 000лв.
/било: 190 000лв., става: 213 000лв./
Всичко за дейност: +97 000лв.
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“- ОП „Паркстрой-Русе“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +5 952лв.
Обект „Снегорин (гребло) за трактор с предна навесна система“ 1 брой +5 952 лева.
Всичко за дейност: +5 952лв.
Всичко за функция: +245 592лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 836 „Дейности по въздушния транспорт“ ОП „Паркстрой-Русе“
§0101 „Заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения“ -2 000лв.
§ 1015 „Материали“ -3 952лв.
Всичко за дейност: -5 952лв.
Всичко за функция: – 5 952лв.
Всичко разходи местни дейности: +212 675лв.
V. Разходи държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ -675лв.
Всичко за дейност -675лв.

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ §0101 „Заплати и възнагр. на персонала нает по тр. правоотношения“ +24 242лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +2 925лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +552лв.
§1016 „Вода, горива, енергия“ +281лв.
Всичко за дейност +28 000лв.
Всичко за функция: +27 325лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“
§1016 „Вода, горива, енергия“ -6 305лв.
§1020 „Външни услуги“ -6 147лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ +2 344лв.
Обект „Интерактивна дъска“, 1бр. +2344лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +1 080лв.
Обект „Мултимедиен проектор“ 1бр. +1080лв.
§5301 „Придобиване на прогр. продукти и лицензии за програмни продукти“ +12 305лв.
Обект „Уеб-базирана библиотечна информационна система /УБИС/“ 1 бр. +12 305лв.
Всичко за дейност +3 277лв.
Дейност 739 „Музеи, худ.галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Аспирационна система“ 1 бр. РИМ – Русе +4 764лв.
§1015 „Материали“ ХГ –Русе +1 000лв.
§1016 „Вода, горива, енергия“ РИМ-Русе -4 764лв.
§1020 „Външни услуги“ ХГ – Русе +2 000лв.
Всичко за дейност +3 000лв.
Всичко за функция: +6 277лв.
Всичко разходи държавни дейности дофинан. с общински приходи +33 602лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА +246 340лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)