Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 695

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2009г.  със сумата
5 341 лв.
1.  ПРИХОДИ
Неданъчни приходи
 § 24 04 Приходи от продажба на услуги                                                  + 3 543 лв.
 Спортно училище                  3 000 лв.
 МГ”БабаТонка”                        500 лв.
 ОУ”Н.Обретенов”                      43 лв.
 § 24 05 От наеми на имущество                                                                    + 392 лв.
 ОУ „Братя Миладинови”   
 Други неданъчни приходи
 § 36 19 Други неданъчни приходи                                                             + 1 418 лв.
 Регионален исторически музей                                                                  
 § 37 02 Внесен данък върху приходи….                                                          – 12 лв.
 ОУ „Братя Миладинови”         
 ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
 ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г.                                                      + 5 341 лв.
 РАЗХОДИ
 ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ – Местни дейности
 ФУНКЦИЯ „Образование
 Дейност 311 – Ц Д Г  
 § 10 13 Постелен инвентар и облекло ЦДГ „Слънце                                 – 1 400 лв.
 § 10 20 Външни услуги                                                                                 – 5 250 лв.
 Всичко за дейност                                                                                       – 6 650 лв.
 Дейност  322  Общообразовтелни училища –  дофинансиране
 § 10 15 Материали                                                                                       – 3 077 лв.
 МГ”Баба Тонка”                    +500 лв.
 ОУ”Н.Обретенов”                  + 43 лв.
 ОУ „Братя Миладинови”      +380 лв.
 ОУ с.Семерджиево            – 4 000 лв.
 § 10 14 –Учебни и научноизследователски разходи и книги                    + 1 551 лв.
 СОУ „В.Левски”
 § 10 16 Вода, горива, ел.енергия                                                                – 2 000 лв.
 ОУ с.Семерджиево  
 § 10 20 Външни услуги                                                                                  – 3 000 лв.
 ОУ с.Семерджиево 
 § 10 30 Текущ ремонт                                                                                    – 1 920 лв.
  СОУ „В.Левски”
 Всичко за дейност                                                                                        – 8 446 лв.
 Дейност  324 Спортни училища  
 § 10 20 Външни услуги                                                                                   + 3 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”(км.Червена вода)
§ 10 15 Материали                                                                                            – 2 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги                                                                                    – 1 000 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт                                                                                       – 1 100 лв.
Всичко за дейност                                                                                           – 4 100 лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 739 Музеи и художествени галерии  
§ 10 14 –Учебни и научноизследователски разходи и книги                          + 368 лв.                                             
§ 10 20 Външни услуги                                                                                    + 1 050 лв.
Всичко за дейност                                                                                           + 1 418 лв.
Всичко НАМАЛЕНИЕ на текущият бюджет :                                         – 14 778 лв.
 КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Образование
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване
Обект:”Циркулационна помпа за отоплителна инсталация
 ЦДГ „Незабравка”                                                                                          + 1 250 лв.
Обект:”Готварска печка ЦДГ „Слънце”                                                       + 5 400 лв.
Обект:” :”Готварска печка ОДЗ  с. Николово”                                             – 1 700 лв.
Обект:”Кухненска мивка с плот – 2 бр. ОДЗ  с. Николово”                       + 1 700 лв.
Дейност  322  Общообразовтелни училища
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване
Обект:“ Котел на твърдо гориво – ОУ с.Семерджиево”                              + 9 000 лв.
Обект:” Модулно устройство за превод – СОУ „В.Левски”                       + 1 920 лв.
§ 52 04 Придобиване на транспортни средства
Обект:”Микробус – 1 бр. СОУ „В.Левски”                                                   – 1 551 лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по благоустрояване”
 § 52 03 Придобиване на друго оборудване…
 Обект: „ Фонтан – 1 бр. км. Червена вода”                                                   + 4 100 лв.
Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет                                   + 20 119 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г.                                                           + 5 341 лв.
                
    ІІІ. На основание чл.13 ал.3 от ЗДБРБ за 2009 г. ПРЕДЛАГА на Министерство на финансите да УТВЪРДИ компенсирана промяна в поименния списък на обектите от разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2009 година с източник целева субсидия от ЦБ, както следва:
                                                                                                                         / лева /

Параграф, функция , обект

Било

Става

Разлика

§5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Обект:„Улично осветление на  бул.”България” от пътен възел „Христо Ботев” до пътен възел КАТ”
Обект:”Благоустрояване на бл”Средец” и бл.”Мадара” и по ул.”Плиска”

572 720

0

479 866

92 854

– 92 854

+ 92 854

Всичко

2 563 800

2 563 800

 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
      (доц. В. Пенчев)