Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 696 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Протокол №22/13.10.2021 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваеми места по улична регулация, Общинският съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с продажба на терени, общинска собственост, представляващи:

            1.1.  Придаваема част от 15 кв.м. по улична регулация от ПИ №503.1614 – ул. „Мургаш“, село Червена вода, Община Русе, приобщен към УПИ I-615 в кв. 46 по регулационния план на село Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 200,00 лева (двеста лева), без дължими данъци и такси.

            1.2.  Придаваема част от 20 кв.м. по улична регулация от ПИ №503.1615 – ул. „Искър“, село Червена вода, Община Русе, приобщен към УПИ I-615 в кв. 46 по регулационния план на село Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 267,00 лева (двеста шестдесет и седем лева), без дължими данъци и такси.

            2. Обявява придаваем терен от 15 кв.м. по улична регулация от ПИ №503.1614 – ул. „Мургаш“, село Червена вода, Община Русе, придаван към УПИ I-615 в кв. 46 по плана на село Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, за частна общинска собственост.

            Обявява придаваем терен от 20 кв.м. по улична регулация от ПИ №503.1615 – ул. „Искър“, село Червена вода, Община Русе, придаван към УПИ I-615 в кв. 46 по плана на село Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, за частна общинска собственост.

            3. Да се продадат терени, общинска собственост, представляващи:

            3.1. Придаваема част от 15 кв.м. по улична регулация от ПИ №503.1614 – ул. „Мургаш“, село Червена вода, Община Русе, приобщена към УПИ I-615 в кв. 46 по регулационния план на село Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, на Лъчезар Любенов Димитров, след заплащане на Община Русе цена в размер на 200,00 лева (двеста лева) и дължимите данъци и такси.

            3.2. Придаваема част от 20 кв.м. по улична регулация от ПИ №503.1615 – ул. „Искър“, село Червена вода, Община Русе, приобщена към УПИ I-615 в кв. 46 по регулационния план на село Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, на Лъчезар Любенов Димитров, след заплащане на Община Русе цена в размер на 267,00 лева (двеста шестдесет и седем лева) и дължимите данъци и такси.

           30% от постъпленията от продажбата на посочения придаваем терен да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

           4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)