Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 696 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.39 ал.1 от Постановление №374 от 22.12.2016 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г., Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017г., както следва:
Чл. 39, ал.1, т.1
Функция „Образование“
ПАГ „Гео Милев“
Отпада:
1. Адриана Йорданова Митова – Директор – билети
Добавя се:
1. Маргарита Василева Янакиева – Директор – билети
Чл. 39, ал.1, т.2
Дирекция „Здравни и социални дейности“
Отпада:
1. Нели Анева Попова – мед.сестра- билети
Добавя се:
1. Светлина Илиева Кълчишкова- мед.сестра – билети
Спазени са изискванията на чл.39, ал.2 от Постановление №374 от 22.12.2016 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г. за включване на лицата в списъка за възстановяване на транспортни разходи в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)