Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 697 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9,  чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1,  т. 3, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №21/20.09.2021 г. на КОС, Общинският съвет  реши:

1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г., като включва възмездноучредяване на право на строеж за изграждане на един брой гараж с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ от 18,00 кв.м., съобразно предвижданията на влязъл в сила ПУП и виза за проектиране, издадена на 24.06.2021 г. от Главния архитект на Община Русе, върху имот – частна общинска собственост, представлява поземлен имот с идентификатор 63427.4.301 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с трайно предназначение  на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а по действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ I-за жилищно строителство от кв. 857, с адрес гр. Русе, кв. „Дружба 1“, с прогнозен приход при учредяване на ограниченото вещно право на строеж в размер на 3 275,00 лв., без дължими данъци и такси.

2.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на един  брой гараж с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ от 18,00 кв.м., съобразно предвижданията на влязъл в сила ПУП и виза за проектиране, издадена на 24.06.2021 г. от Главния архитект на Община Русе,  върху имот – частна общинска собственост, представлява поземлен имот с идентификатор 63427.4.301 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с трайно предназначение  на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а по действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ I-за жилищно строителство от кв. 857, с адрес гр. Русе, кв. „Дружба 1“, при начална тръжна цена 3 275,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)