Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 697 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 310, ал. 5 във връзка с чл. 311, ал. 2, т. 3 и чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО и чл. 14, ал. 1, т. 1, във връзка чл. 10, ал. 2, т. 2, б. „б“ от Наредба №9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (посл. изм. и доп. ДВ, бр.78 от 29.09.2017 г.), Общински съвет – Русе реши:
1. Да се извърши промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Детелина“, чрез закриване на допълнителния адрес на ул. „Рига“ №36.

2. Да се извърши промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Чучулига“, чрез закриване на допълнителния адрес на ул. „Скопие“ №7 – филиал „Скопие“.

3. Възлага на кмета на Община Русе в едномесечен срок да издаде заповед за промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в двете детски градини чрез закриване на допълнителния адрес към ДГ „Детелина“ на ул. „Рига“ №36 и допълнителния адрес към ДГ „Чучулига“ на ул. „Скопие“ №7 – филиал „Скопие“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)