Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 697

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.30 от ПМС 27/09.02.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 488 от 05.03.2009 г., както следва:
Функция „Образование”
Ученическа спортна школа
Маргарита Стоянова Иванова – треньор спортно ориентиране – билетисчитано от 01.10.2009 г.
ОУ „Никола Обретенов”
Нели Венциславова Христова – ЗАС – билети , считано от 01.10.2009 г. на мястото на Айгюл Даудова Ахмедова – напуснала.
Областен съвет по наркотични вещества и Превантивно информационен център
Албена Георгиева Нинова – Председател – билети, считано от 01.11.2009 г.
Милена Георгиева Янкова – Секретар – билети, считано от 0111.2009 г.