Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 698 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да бъде партньор на Сдружение с нестопанска цел /СНЦ/ „Еквилибриум“ по проект „Академия за Бъдеще“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001- 2. 009 „Открий ме“ на Министерство на труда и социалната политика.
2. Одобрява споразумение между кандидат СНЦ „Еквилибриум и партньор Община Русе по проект „Академия за Бъдеще“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001- 2. 009 „Открий ме“ на Министерство на труда и социалната политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение IV

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КАНДИДАТ И ПАРТНЬОР

Днес, …………………г., в гр. Русе, във връзка с подготовката и изпълнението на проект „Академия за бъдеще”, наричан по – долу „проекта”, по процедура BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“ на Министерство на труда и социалната политика, се сключи настоящото споразумение между:
1. СНЦ „Еквилибриум”, ЕИК 117622997, седалище Русе, адрес на управление ул. Борисова №27, вх. А, представлявано от Елена Петкова Петкова в качеството й на Председател на УС, от една страна наричана по-долу „Кандидат”

И
2. ОБЩИНА РУСЕ, със седалище и адрес на управление гр. Русе, пл. „Свобода” №6, БУЛСТАТ 000530632, представлявана от Пламен Пасев Стоилов – в качеството му на Кмет на Община Русе, от друга страна, наричана по-долу „Партньор 1”
Чл. 1. Кандидатът и партньорът се споразумяха, че разпределението на отговорностите за изпълнението на дейностите по проекта се осъществява съгласно описаното в секция „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Договора в ИСУН 2020;
Чл. 2 Декларираме, че към момента на кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ:
(1). Сме прочели и сме запознати с проект „Академия за бъдеще”, по процедура BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“ за предоставяне на безвъзмездна помощ и разбираме ролята си по проекта и сме съгласни с представеното проектно предложение, както и че сме съгласни да прилагаме практиките на добро партньорство.
(2). Сме запознати с определението за партньорство, а именно: „Партньорството е връзката между всички физически и юридически лица и техните обединения, които участват съвместно в подготовката и/или техническото, и/или финансовото изпълнение на проекта, или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта”.
(3). Всеки от нас е прочел административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и разбираме ангажиментите включително по отношение на минималната помощ по Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(4). Всеки от нас е запознат, че безвъзмездна финансова помощ по административния договор се предоставя в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB L 258/24.12.2013) и представлява минимална помощ по Регламент (ЕС) № 1407/2013. (когато е приложимо).
(5) Всеки от нас е запознат с разпределението на предоставената минимална помощ между кандидата и партньора посочено в чл. 5 от Административния договор.
(6). Даваме право на кандидата за безвъзмездна финансова помощ да ни представлява пред Управляващия орган по всички въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по проекта.
(7). Кандидатът следва да се консултира с партньора в хода на изпълнение на проекта и да ги информира за напредъка по него.
(8). Всички партньори имат право да получат копия от докладите – технически и финансови, представени от кандидата на Управляващия орган.
(9). Предложения за съществени изменения на проекта (напр. дейности, партньори, бюджет и т.н.) трябва да се извършват след предварителното съгласие с партньорите, преди представянето им на Управляващия орган, а когато такова съгласие не може да се постигне, кандидатът трябва да го отбележи при подаване на предложението за промяна за одобрение.
(10). Се задължаваме да предоставим на служителите или представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата, както и на външни одитори, извършващи проверки достъп до местата, където се осъществява проектът в рамките на партньорските ни ангажименти, в това число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, както и да направим всичко необходимо, за да улесним работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а кандидатът следва да уведоми Управляващия орган за точното им местонахождение.
Чл. 3. (1) Кандидатът и партньора се споразумяха разпределението на средствата /когато е приложимо/, предвидени за дейностите, който ще се изпълняват от партньора, да се извършва съгласно посоченото в поле „Финансово участие“, секция „Данни за партньори“ от Договора в ИСУН 2020.
(2) Всеки от нас е запознат, че размерът на отпуснатата минимална помощ по настоящата процедура е записан в чл. 5 от Административния договор. Всички разходи представляващи безвъзмездна финансова помощ ще се начисляват като минимална помощ на кандидат. По проекта не се предвижда партньора да разходва средства.
Чл. 4. (1) Отговорност пред Управляващия орган за неизпълнение на някое от задълженията по настоящото споразумение носи Кандидатът.
(2) Когато неизпълнението по ал. 1 се дължи на неизпълнение на задължение на партньор по проекта, Кандидатът има право да иска от него вредите, които е претърпял вследствие това неизпълнение.
Чл. 5. (1) При изпълнението на проекта, Партньорът се ангажира да предостави външните площи около сградите – общинска собственост в лесопарк „Липник“ и в с. Късовци, община Трявна за изграждане на съоръженията, съгласно дейностите по проекта. Предоставя базите за провеждането на зелени училища и летни лагери за децата и младежите с увреждания от ЦНСТДМУ, управлявани от СНЦ „Еквилибриум“ и за деца от други социални услуги в града, по предварително утвърден график /не повече от 15 дни годишно/ и след приключване на проекта, с цел осигуряване устойчивост на дейностите по проекта.
(2) СНЦ „Еквилибриум“ се ангажира да възстанови всички нанесени в имотите вреди, настъпили вследствие на ползването им след съставен констативен протокол за установяването им.
Чл. 6. (1) При изпълнението на проекта Кандидатът се ангажира с дейности за подобряване на достъпността на външната среда за децата и младежите с увреждания от ЦНСТДМУ „Розовата къща“, „Любов“ и „Надежда“ в базите – общинска собственост в лесопарк „Липник“ и в с. Късовци, община Трявна съгласно приоритета на процедурата, „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ и допълва и надгражда мерки, финансирани по ОПРЧР 2007-2013, свързани с интеграция на уязвими групи;
(2) Съобразно ландшафта на външната среда около базите, посочени в чл. 5 и 6 да се оборудват сензорни градини и уреди, включително парапети и леки рампи за инвалидни колички за подобряване на достъпността на средата, подходящи за деца и младежи с увреждания и достъпни за деца от общността.
(3) СНЦ „Еквилибриум“ предоставя безвъзмездно за ползване оборудването в двете места – общинска собственост на община Русе и след приключване на дейностите по проекта.
Чл. 7. При изпълнение на проекта Кандидатът се ангажира да контролира партньора за спазването на изискванията при изпълнението дейностите по проекта да не се формира печалба, като всички генерирани приходи /ако е приложимо/ се реинвестират в дейности по проекта, пряко насочени към целевата група.
Чл. 8. За всички неуредени в това споразумение случаи се прилага националното законодателство.

Споразумението се сключи в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните в споразумението и един за Управляващия орган, и се подписа, както следва:

За Кандидата:………………………………..
(Елена Петкова – Председател на УС на СНЦ „Еквилибриум“ )

За Партньор:………………………………
(Пламен Стилов – Кмет на Община Русе)