Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 699 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с §2 от Наредба №12 на Общински съвет – Русе и чл. 7, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Наредба №7 на Общински съвет – Русе , Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява актуализирана „Обща схема за разполагане на рекламно-информационните елементи по чл. 57 от ЗУТ и Наредба №7 на Общински съвет – Русе на територията на гр. Русе – 2017 г.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)