Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 699

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за сключване на договор между Община Русе и ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД за издаване на банкова гаранция на стойност 65 725 евро за обезпечаване на окончателно плащане по Договор № ЗОП-38/15.10.2009г
2. Дава съгласие за обезпечаване на договора за издаване на банкова гаранция по т.1 с парични средства на Община Русе в размер на 141 402 лева.
3. Упълномощава инж. Божидар Иванов Йотов – Кмет на Община Русе да подпише всички документи, изискуеми при сключване на договора за банкова гаранция и обезпечаването й с парични средства на Община Русе.