Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 7 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, чл. 8, ал. 1 – 5 от Наредбата за устройство и работата на органите за приватизацията и следприватизационен контрол, чл. 16, ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС, Общински съвет – Русе реши:

 1. Избира за членове на Комисията по общинска собственост:
  1. Асен Даскалов – общински съветник
  1. Алисе Муртезова – общински съветник
  1. Иван Петров Иванов – общински съветник
  1. Пламен Рашев – общински съветник
  1. Милко Борисов – общински съветник
  1. Елеонора Николова – общински съветник
  1. Златомира Стефанова – зам.- кмет  ИИС
  1. Магдалина Илиева – зам.- кмет УТ
  1. арх. Живка Бучуковска – главен архитект
  1. Мирослава Маркова – директор дирекция ИУС
  1. Александър Стефанов – старши юрисконсулт в отдел ПНО
 • Избира следния състав на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол:
  • Председател – Александър Неделчев
  • Иван Костадинов Иванов – общински съветник
  • Траян Тотев – общински съветник
  • Наталия Кръстева – общински съветник
  • Галин Ганчев – общински съветник
  • Деана Тонева – общински съветник
  • Златомира Стефанова – зам.-кмет 
  • Мирослава Маркова – директор дирекция ИУС
  • Анелия Георгиева – нач.- отдел СДЗП
  • Искрен Илиев – старши юрисконсулт
  • Антоанета Банчева – старши експерт СДЗП

3. Определя следния състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове:

 • Председател:  Златомира Стефанова – зам.- кмет на Община Русе
  • Луиза Попова – общински съветник
  • Евгени Игнатов – общински съветник
  • Елисавета Досева – общински съветник
  • Деница Иванова – общински съветник
  • Иван Григоров – общински съветник
  • Емилия Стоянова Пенева – директор дирекция ФСД
  • Мирослава Маркова – директор дирекция ИУС
  • Асен Василев Станчев – главен юрисконсулт в отдел ПНО

4. Определя следните общински съветници за членове на Комисията на нуждаещи се граждани в общински жилища по чл. 6 от Наредба № 6 на Общински съвет – Русе:

4.1. Владо Владов – общински съветник  

4.2. Диана Ласонина  – общински съветник

4.3. Светлозар Симеонов – общински съветник

4.4. Борислав Рачев – общински съветник

4.5. Веселин Велчев – общински съветник

4.6 Теодора Константинова – общински съветник

5. Създава Наблюдателна комисия по чл. 170, ал. 2 от  ЗИНЗС в състав:

 • Председател: Росица Георгиева – общински съветник
  • Симона Евлогиева Балканска – секретар на МКБППМН
  • Дияна Росенова Дончева – инспектор в сектор „Пробация“ при РС    “ИН“  – Русе
  • Захари Цветелинов Симеонов – старши експерт в отдел „Социални дейности“ в Община Русе
  • Биляна Кирова – общински съветник
  • Екатерина Иванова – общински съветник
  • Дилян Саманджиев – общински съветник

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)