Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 7 Прието с Протокол № 2/05.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, чл. 8, ал. 1 – 5 от Наредбата за устройство и работата на органите за приватизацията и следприватизационен контрол, и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС, Общински съвет – Русе реши:

 1. Избира за членове на Комисията по общинска собственост:
 1. БИЛЯНА ИВАНОВА
 2. ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА
 3. ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
 4. ИВО ПАЗАРДЖИЕВ
 5. РЕНА СТЕФАНОВА
 6. ХРИСТО ПОПОВ
 1. Избира следния състав на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол:
 1. ГАЛИН ГРИГОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. ВЕЛИЗАР ПАВЛОВ
 3. ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
 4. ЙОВЧО СМИЛОВ
 5. ПЛАМЕН РАШЕВ
 6. СВЕТЛОЗАР СИМЕОНОВ
 7. ЗЛАТОМИРА СТЕФАНОВА
 8. АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА
 9. ТИХОМИР ИЛИЕВ
 10. ЕЛЕНА ТОДОРОВА
 11. МИРОСЛАВА МАРКОВА
 1. Определя следните общински съветници за членове на Комисията на нуждаещи се граждани в общински жилища по чл. 6 от Наредба № 6 на Общински съвет – Русе:
 1. АЙДОАН ДЖЕЛИЛ
 2. АНАТОЛИ СТАНЕВ
 3. ВЕСЕЛИН ВЕЛЧЕВ
 4. ДЕЯН НЕДКОВ
 5. ЕЛИСАВЕТА ДОСЕВА
 6. МАРИЯН ДИМИТРОВ
 7. СВЕТЛОЗАР СИМЕОНОВ
 1. Създава Наблюдателна комисия по чл. 170, ал. 2 от  ЗИНЗС в състав:
 1. ДЕНИЦА ИВАНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. МИТКО КУНЧЕВ
 3. НИКОЛАЙ ЧАНЕВ
 4. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА
 5. ДИАНА РОСЕНОВА ДОНЧЕВА – инспектор в сектор „Пробация“ при РС    “Изтърпяване на наказанията“  – Русе
 6. ЗАХАРИ ЦВЕТЕЛИНОВ СИМЕОНОВ – старши експерт в отдел „Социални дейности“ в Община Русе
 7. ТАТЯНА ВЕСЕЛИНОВА КЮРАНОВА – секретар на МКБППМН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)