Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 7

РЕШЕНИЕ № 7
Прието с Протокол № 2/19.12.2007 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2, т.4 и чл.6, ал.3 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно правото на собственост върху недвижим имот № 000248 с площ 22,913 дка, начин на  трайно ползване „Скала” и скала образувана по изкуствен начин /б.каменоломна/ с площ 300,7 кв.м., от която в този имот попадат 242,7 кв.м., в землището на с.Басарбово.
Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване на собствеността на недвижимия имот, описан в т.1 на настоящото решение.