Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 70 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Протокол №28/11.11.2015 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-10/10.03.2015 г. от Йордан Йорданов Борисов , Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за ПИ 000099 в м. „Конлук дере“, землище на с. Просена през ПИ 000101 с НТП „Пасище, мера“.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)