Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 70 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1  и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №1/19.12.2023 г. на КОС, Общински съвет  реши:

Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ II-1692  от кв. 106, по регулационния план на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, одобрен със Заповед №1379/22.04.2003 г. на Кмета Община Русе, с  площ от 565 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт №4968/14.06.2007 г. за частна общинска собственост, вписан под №63, том 25, н.д.6273 вх. рег. №14 от 21.06.2007 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, с начална тръжна продажна цена 20 790,00лв. (двадесет хиляди седемстотин и деветдесет лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата на посочения поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)