Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 70 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.147, ал.2 от Търговския закон, чл. 62, ал.7  и ал. 8 от Закона за лечебните заведения, чл. 10, ал. 1, т. 5, чл. 22, ал.1, чл.31а от Наредба № 9 на ОбС –  Русе, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за удължаване договора за управление на д-р Стоян Ненков Стоянов за Управител на „Медицински център – 1- Русе” ЕООД за срок от три години, считано от 31.03.2020 г.
  2. Определя месечно възнаграждение на Управителя на „Медицински център – 1 – Русе” ЕООД в размер на 400 на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата в заведението.
  3. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение към договора за управление на д-р Стоян Ненков Стоянов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)