Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 700 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал. 1 и ал. 9,  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т.2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-04-1/08.04.2021г. и извлечение от Протокол №20/16.08.2021г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Общината, представляващ 28.55/915 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 63427.15.618, находящ се в землището на гр. Русе, Община Русе, местност „Христо Македонски“ /Кръста/, от целият с площ 915 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗРЗСПЗЗ/, предмет на АЧОС №10238/13.07.2021г., вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Русе под №55, том 23, н.д. 4712, ДВР 8157, вх. №8258/16.07.2021г., с прогнозен приход от продажбата в размер на 525.00 лв.

2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Даниел Валентинов Великов и Камен Игнатов Великов, чрез изкупуване дела на Община Русе, представляващ 28.55/915 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 63427.15.618, находящ се в землището на гр. Русе, Община Русе, местност „Христо Македонски“ /Кръста/, целият с площ от 915 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗРЗСПЗЗ/, предмет на АЧОС №10238/13.07.2021г., вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Русе под №55, том 23, н.д. 4712, ДВР 8157, вх. №8258/16.07.2021г., от Даниел Валентинов Великов и Камен Игнатов Великов /наследници на Пени Димитров Топалов/, срещу заплащане на цена в размер 525.00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от Даниел Валентинов Великов и Камен Игнатов Великов.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)