Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 700

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за поемане на задължение от Община Русе чрез подписване на Запис на заповед в размер на 299 815,97лв. в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” за обезпечаване на авансово плащане по Договор BG161PO001/1.4-03/2008/016.
2. Упълномощава инж. Божидар Иванов Йотов – Кмет на Община Русе да подпише всички документи, изискуеми за поемане на задължението за авансово плащане чрез Запис на заповед и обезпечаването й с парични средства на Община Русе.