Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 701 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, с цел прилагане на регулацията, одобрена със Заповед №667/30.12.1987 г. на Заместник-председателя на ИК на ОбНС – Русе, Протокол №22/13.10.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:

             1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с продажба на терени, както следва:

             1.1.  Придаваема част от 131,10 кв.м. по дворищна регулация от общински поземлен имот /ПИ/ №100.214 по Кадастралния план на село Ястребово, ЕКАТТЕ 87700, Община Русе, целият с площ от 1 259 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, предмет на Акт №10280/17.09.2021 г. за частна общинска собственост, вписан под №28, том 32, вх. рег. №11288/21.09.2021 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията към УПИ IV-69 в кв. 4 по регулационния план на село Ястребово, ЕКАТТЕ 87700, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 702,00 лева (седемстотин и два лева), без дължими данъци и такси.

            1.2.  Придаваема част от 163,90 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №100.219 – улица, общинска собственост, към УПИ IV-69 в кв. 4 по регулационния план на село Ястребово, ЕКАТТЕ 87700, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 877,00 лева (осемстотин седемдесет и седем лева), без дължими данъци и такси.

            1.3.  Придобиване от Община Русе на придаваема част от 77,40 кв.м. от УПИ IV-69 в кв. 4 по регулационния план на село Ястребово, ЕКАТТЕ 87700, Община Русе към общински поземлен имот /ПИ/ №100.190, представляващ улица „Иван Вазов“, село Ястребово, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 568,00 лева (петстотин шестдесет и осем лева), без дължими данъци и такси.

             2. Да се придадат 131,10 кв.м. по дворищна регулация от общински поземлен имот /ПИ/ №100.214 по Кадастралния план на село Ястребово, ЕКАТТЕ 87700, Община Русе, целият с площ от 1 259 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, предмет на Акт №10280/17.09.2021 г. за частна общинска собственост, вписан под №28, том 32, вх. рег. №11288/21.09.2021 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията към УПИ IV-69 в кв. 4 по регулационния план на село Ястребово, ЕКАТТЕ 87700, Община Русе, собственост на Филиз Джавидова Дуваджиева, на стойност 702,00 лева (седемстотин и два лева), без данъци и такси. 

              3. Да се придадат 163,90 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №100.219 – улица към УПИ IV-69 в кв. 4 по регулационния план на село Ястребово, ЕКАТТЕ 87700, Община Русе, собственост на Филиз Джавидова Дуваджиева, на стойност 877,00 лева (осемстотин седемдесет и седем лева), без данъци и такси. 

              4. Обявява придаваем терен от 163,90 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №100.219 – улица, село Ястребово, ЕКАТТЕ 87700, Община Русе, придавани към УПИ IV-69 в кв. 4 по регулационния план на село Ястребово, Община Русе, за частна общинска собственост.

             5. Да се придадат 77,40 кв.м. от УПИ IV-69 в кв. 4 по регулационния план на село Ястребово, ЕКАТТЕ 87700, Община Русе, собственост на Филиз Джавидова Дуваджиева, към общински поземлен имот /ПИ/ №100.190, представляващ улица „Иван Вазов“, село Ястребово, Община Русе, на стойност 568,00 лева (петстотин шестдесет и осем лева), без данъци и такси,

             и доплащане от Филиз Джавидова Дуваджиева на Община Русе цена в размер на 1 011,00 лв. (хиляда и единадесет лева) и дължимите данъци и такси, съобразно правилата на данъчното законодателство, след погасяване на насрещните вземания на страните до размера на по-малкото, във връзка с прехвърляните придаваеми части от описаните имоти.

             30% от постъпленията от прехвърлянията на посочените придаваеми терени да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

             Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)