Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 701 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-63 от 20.10.2017 г., от Симеон Георгиев Колев, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.150.750 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност Караманлийка. С ПУП – ПЗ да се определи вилна зона (Ов), каквото е и предвиждането на Общия градоустройствен план на гр. Русе за територията, в която попада имота. С ПЗ се предвиди с ограничителни линии, свободно застрояване на по 4,00 м. от страничната имотна граница, на разстояние от 1,80 м. до 4,00 м. към обслужващите пътища, на 6,00 м. от дъно имот и с Н до 7,00 м., а до билото на покрива – 10,00 м. Запазва се като елемент на плана съществуваща сграда, със застроена площ 15,00 кв.м.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.150.750 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност Караманлийка, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)