Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 701 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147 от Търговския закон; чл. 10, ал. 1 от Наредба №9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от МЗ; чл.10, ал. 1, т. 5, чл. 22, ал. 1 и чл. 31а от Наредба №9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава предложеното от комисията класиране, съобразно Приложение 4 – Формуляр за класиране към Протокол от провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД и избира за Управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД д-р Светослав Дачев Дачев.
2. Определя месечно възнаграждение на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД в размер 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата за лечебното заведение.
3. Задължава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с утвърдения кандидат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)