Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 702 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 от ЗОС и писмо р.и. 04-17-28#1/10.08.2021г. от Министъра на образованието и науката, Общински съвет – Русе реши:

  1. Да се предприемат последващи действия по промяна на предназначението на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещения в част “сутерен/приземен етаж“, със застроена площ от 300 кв.м., находящи се в сграда с идентификатор 63427.5.508.2, с предназначение: Сграда за образование, намираща се в недвижим имот – общинска собственост с идентификатор 63427.5.508, отреден за „За обект комплекс за образование“ – ОУ “Олимпи Панов“, гр. Русе, Община Русе, целият с площ от 10 193 кв.м., по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: ул. „Сърнена гора“ №36, гр. Русе, Община Русе, в „Друг вид самостоятелен обект“.                                                                                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)