Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 702 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, платим на предявяване, със срок за предявяване за плащане – до два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР – Главна дирекция „Градско и регионално развитие ” в размер на 4 341 015,23 лв. (Четири милиона триста четиридесет и една хиляди, петнадесет лева и двадесет и три ст.), представляващи 35% от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР по договор № BG16RFOP001-1.005-0003-C01 от 21.09.2017г. за проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства“.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише записа на заповед и всички изискуеми документи в изпълнение на решението на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)