Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 702

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №1 на ОбС – Русе за общинската собственост, протокол №106 от 16.10.2009 г. на Комисията по общинска собственост и Решение №1141 от 24.11.2006 г. на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1.Одобрява пазарната оценка, представляваща разликата между цената на правото на собственост върху земята и реализираното вече право на строеж върху нея в размер на 6 090,00 лева, без включен ДДС, за продажба на Деси Йорданова Христова на земя частна общинска собственост, представляваща УПИ VІ-общ. от кв. 59 с площ от 680 кв. м. по плана на село Сандрово, за който е съставен Акт за частна общинска собственост №4848 от 27.12.2006 г.
2.Дължимите данъци и такси да се определят след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе и са за сметка на купувача.