Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 703 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 от ЗОС и писмо р.и. 04-17-24#1/29.07.2021г. от Министъра на образованието и науката, Общински съвет – Русе реши:

  1. Да се предприемат последващи действия по промяна на предназначението на:
    1. Имот – публична общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 63427.8.651 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с площ от  6792 кв., а съгласно регулационния план на гр. Русе, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 341, кв. ИПЗ, с административен адрес: ул. „Искър“ №41 в „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“.

1.2. Построените в поземлен имот с идентификатор 63427.8.651 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, сгради, с предназначение: За детско заведение:

  1. Сграда №1 с идентификатор 63427.8.651.1 – едноетажна, със застроена площ от 150 кв.м.;
  2. Сграда №2 с идентификатор 63427.8.651.2 – двуетажна, със застроена площ от 373 кв.м.;
  3. Сграда №3 с идентификатор 63427.8.651.3 – едноетажна, със застроена площ от 227 кв.м.;
  4. Сграда №4 с идентификатор 63427.8.651.4 – двуетажна, със застроена площ от 373 кв.м., в „Сграда със специално предназначение“.                                                                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)