Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 703 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), при съответно приложение на чл. 197, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общинският съвет реши:

Да се премахне масивна жилищна сграда – публична общинска собственост, описана в Акт за общинска собственост № 1792 / 05.02.1998 г., построена през 1953 г., състояща се от три стаи, кухня, коридор, антре, стълбище за тавана и маза-беч под двете стаи, със застроена площ от 97 кв.м., с административен адрес гр. Русе, ул. „Доростол” № 64, поради критичното фактическо състояние на същата, обуславящо непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващите в близост лица, както и отпадане на необходимостта за ползване на същата за задоволяване на обществените потребности на територията на гр. Русе.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – гр. Русе чрез Общински съвет – гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)