Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 703

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.34, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с протокол 106/16.10.09 г. на Комисията по общинска собственост и искане вх. № ОС22/7/25.09.09 г. от Илия Дончев Димитров, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе и Илия Дончев Димитров, чрез изкупуване частта на общината, представляваща 12/2814 ид.части от имот №088007 с начин на трайно ползване Овощна градина, в местността „Саджака” на землището на с.Басарбово, Община Русе, описан в АОС № 6112/12.10.2009 г., срещу заплащане пазарната цена в размер на 5.00 (пет) лева. Дължимите данъци и такси да бъдат за сметка на Илия Дончев Димитров.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Илия Дончев Димитров, чрез изкупуване дела на общината.