Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 704 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост, Общински съвет –  Русе реши:

Предоставя безвъзмездно за управление на Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе, БУЛСТАТ: 000522393, следните спортни площадки, с положена алфалтова настилка, обособени върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.4221 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, предмет на  АПОС №8711/17.10.2018 г., вписан под №146, том 33, Н.Д.6884, ДВР 13451, вх. №13791 от 23.10.2018 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, а именно:

 – баскетболна спортна площадка, с площ на съоръжението от 600 кв.м. и с трайно закрепени баскетболни кошове;

– футболна спортна площадка с обособена лекоатлетическа писта в източната й част, с площ на съоръжението от 2 050 кв.м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)