Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 704 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17, т. 1 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Русе реши:
Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД д-р Севдалин Ангелов, д-р Ервин Чакърян и д-р Милко Борисов да гласуват „ЗА“ по точки 1 и 2 от дневния ред на Общото събрание акционерите на дружеството, което ще се проведе на 07.12.2017 година, от 13.00 часа, в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, в заседателната зала на УМБАЛ-Русе АД, а при липса на кворум – на 21.12.2017г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)