Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 704 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), при съответно приложение на чл. 197, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общинският съвет реши:

1. Да бъдат премахнати:
• триетажна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5403.5, със застроена площ от 252 кв.м., с начин на трайно предназначение – за друг вид обществена сграда,
• триетажна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5403.6, със застроена площ от 263 кв.м., с начин на трайно предназначение – за друг вид обществена сграда,
ситуирани в застроен поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5403, с площ от 14 120 кв.м., представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-3759 от кв. 300 по Регулационния и зaстроителния план на гр. Русе, находящ се в гр. Русе, ул. „Независимост” № 1А, описани в Акт за частна общинска собственост № 6890/21.02.2013 г., поради критичното фактическо състояние на същите, обуславящо непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващите в близост лица, както и отпадане на необходимостта за ползване на същите за задоволяване на обществените потребности на територията на гр. Русе.
2. Задължава общинската администрация да възложи изготвяне на архитектурна документация на сградите преди събарянето им.
3. Задължава общинска администрация да включи в условията за бъдещо разпореждане на сградите с идентификатори по кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5403.5 и 63427.2.5403.6 изискването за запазване на елементи от сградата и изграждане на паметник и експозиция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)