Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 705

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.41, ал.2 и чл.37, ал.1 от ЗОС; във връзка с чл. 36, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе и протокол №104/17.06.2009 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж с размери 3.60/6.00 м. и разгъната застроена площ 21,60 кв.м., долепен западно към съществуваща гаражна група от 13 бр. гаражни клетки, разположена в кв.752, ЖК „Родина І”, северно от жил.бл.”Българка” по плана на гр.Русе, при начална тръжна цена от 2 620,00 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кметът на Община Русе да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за учредяване право на строеж.