Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 706 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл.
41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 14/31.05.2013 г., Протокол № 15/27.06.2013 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявления за закупуване на имоти, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 г., както следва:
1.1. ПИ с идентификатор 63427.150.729, находящ се в местността „Караманлийка”, с площ 1156 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6971/31.05.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 129, том 19, н.д. 3744, дв. вх. регистър № 7925, вх. № 8064/05.06.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1156,00 лв. (хиляда сто петдесет и шест лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.150.730, находящ се в местността „Караманлийка”, с площ 1498 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6972/31.05.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 128, том 19, н.д. 3743, дв. вх. регистър № 7922, вх. № 8065/05.06.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1500,00 лв. (хиляда и петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
1.3. ПИ с идентификатор 63427.150.731, находящ се в местността „Караманлийка”, с площ 497 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6973/31.05.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 124, том 19, н.д. 3739, дв. вх. регистър № 7914, вх. № 8066/05.06.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
1.4. ПИ с идентификатор 63427.150.732, находящ се в местността „Караманлийка”, с площ 793 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6974/31.05.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 126, том 19, н.д. 3741, дв. вх. регистър № 7918, вх. № 8067/05.06.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 800,00 лв. (осемстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
1.5. ПИ с идентификатор 63427.152.6, находящ се в местността „Нови Халваджи”, с площ 560 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6993/24.06.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 161, том 22, н.д. 4359, дв. вх. регистър № 9300, вх. № 9478/27.06.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 560,00 лв. (петстотин и шестдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.6. ПИ с идентификатор 63427.152.16, находящ се в местността „Нови Халваджи”, с площ 1634 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6991/24.06.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 159, том 22, н.д. 4357, дв. вх. регистър № 9257, вх. № 9479/27.06.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1634,00 лв. (хиляда шестстотин тридесет и четири лева) без ДДС, данъци и такси.
1.7. ПИ с идентификатор 63427.152.18, находящ се в местността „Нови Халваджи”, с площ 801 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6992/24.06.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 160, том 22, н.д. 4358, дв. вх. регистър № 9299, вх. № 9480/27.06.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 800,00 лв. (осемстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
1.8. ПИ с идентификатор 63427.156.390, находящ се в местността „Под Левента”, с площ 1570 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6815/27.11.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 144, том 46, н.д. 9297, дв. вх. регистър № 17352, вх. № 17796/07.12.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1730,00 лв. (хиляда седемстотин и тридесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
2.1. ПИ с идентификатор 63427.150.729, находящ се в местността „Караманлийка”, с площ 1156 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6971/31.05.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 129, том 19, н.д. 3744, дв. вх. регистър № 7925, вх. № 8064/05.06.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 1156,00 лв. (хиляда сто петдесет и шест лева) без ДДС, данъци и такси.
2.2. ПИ с идентификатор 63427.150.730, находящ се в местността „Караманлийка”, с площ 1498 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6972/31.05.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 128, том 19, н.д. 3743, дв. вх. регистър № 7922, вх. № 8065/05.06.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 1500,00 лв. (хиляда и петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2.3. ПИ с идентификатор 63427.150.731, находящ се в местността „Караманлийка”, с площ 497 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6973/31.05.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 124, том 19, н.д. 3739, дв. вх. регистър № 7914, вх. № 8066/05.06.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2.4. ПИ с идентификатор 63427.150.732, находящ се в местността „Караманлийка”, с площ 793 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6974/31.05.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 126, том 19, н.д. 3741, дв. вх. регистър № 7918, вх. № 8067/05.06.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 800,00 лв. (осемстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2.5. ПИ с идентификатор 63427.152.6, находящ се в местността „Нови Халваджи”, с площ 560 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6993/24.06.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 161, том 22, н.д. 4359, дв. вх. регистър № 9300, вх. № 9478/27.06.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 560,00 лв. (петстотин и шестдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.6. ПИ с идентификатор 63427.152.16, находящ се в местността „Нови Халваджи”, с площ 1634 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6991/24.06.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 159, том 22, н.д. 4357, дв. вх. регистър № 9257, вх. № 9479/27.06.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 1634,00 лв. (хиляда шестстотин тридесет и четири лева) без ДДС, данъци и такси.
2.7. ПИ с идентификатор 63427.152.18, находящ се в местността „Нови Халваджи”, с площ 801 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6992/24.06.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 160, том 22, н.д. 4358, дв. вх. регистър № 9299, вх. № 9480/27.06.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 800,00 лв. (осемстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2.8. ПИ с идентификатор 63427.156.390, находящ се в местността „Под Левента”, с площ 1570 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6815/27.11.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 144, том 46, н.д. 9297, дв. вх. регистър № 17352, вх. № 17796/07.12.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 1730,00 лв. (хиляда седемстотин и тридесет лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)