Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 707 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал.1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Искане вх. № ОИ-10-54/20.04.2021 г. и извлечение от протокол №18/03.06.2021 г. на КОС, Общинският съветреши:

         1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с продажбата на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

         1.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.156.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 714 кв. м., намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР   на ЗСПЗЗ), категория на земята: 5 категория, предмет на Акт за частна общинска собственост №7314/25.07.2014 год., вписан под №122, том 25, н.д. 4895, ДВР 10076, вх. рег. №10275 от 04.08.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 14 814,00 лв. (четиринадесет хиляди осемстотин и четиринадесет лева), без дължими данъци и такси;

         1.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.156.469 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 713 кв. м., намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР   на ЗСПЗЗ), категория на земята: 5 категория, предмет на Акт за частна общинска собственост №7315/25.07.2014 год., вписан под №129, том 25, н.д. 4899, ДВР 10091, вх. рег. №10274 от 04.08.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 9 612,00 лв. (девет хиляди шестстотин и дванадесет лева), без дължими данъци и такси.

        2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

       2.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.156.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 714 кв. м., намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР   на ЗСПЗЗ), категория на земята: 5 категория, предмет на Акт за частна общинска собственост №7314/25.07.2014 год., вписан под №122, том 25, н.д. 4895, ДВР 10076, вх. рег. №10275 от 04.08.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 14 814,00 лв. (четиринадесет хиляди осемстотин и четиринадесет лева), без дължими данъци и такси;

         2.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.156.469 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 713 кв. м., намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР   на ЗСПЗЗ), категория на земята: 5 категория, предмет на Акт за частна общинска собственост №7315/25.07.2014 год., вписан под №129, том 25, н.д. 4899, ДВР 10091, вх. рег. №10274 от 04.08.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 9 612,00 лв. (девет хиляди шестстотин и дванадесет лева), без дължими данъци и такси.

         Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга купувач.

         Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14 дневен срок от съобщаването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)