Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 707 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.58, ал.1 и ал.2, т.1, чл. 59, ал. 1 и ал.4 от Закона за концесиите(ЗК) и чл.87-89 от Правилника за прилагане на ЗК, Решение № 556, прието с Протокол №23/22.06.2017 г. на Общински съвет Русе за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект Пристанище за обществен транспорт с регионално значение Пристис – обект – публична общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Определя „Порт Пристис“ ООД гр.Русе, ЕИК 201270673 за концесионер на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ гр.Русе.
2. Определя условия на концесията, както следва:
2.1. Размер на фиксираната част на годишните концесионни плащания 48 900(четиридесет и осем хиляди и деветстотин) лв. без ДДС.
2.2. Инвестиционна програма, включваща инвестиции за целия срок на концесията в размер на 3 140 000 (три милиона сто и четиридесет хиляди) лв. без ДДС.
2.3. График за реализиране на инвестиционната програма за целия срок на концесията:
• Закупуване на 11 броя понтони за оборудване на седем (63,6%) от корабните места(к.м.) през първата инвестиционна година на концесията. Доставка, монтаж и/или основни ремонти на понтони с преходни мостове за оборудване на к.м., със срок на изпълнение 12 месеца;
• Изготвяне на генерален план на пристанището със срок на изпълнение 36 месеца от момента на влизане в сила на договора за концесия;
• Рехабилитация на кейови стени, открити площи, тротоари, пътища, ел. мрежи, външно осветление, водопровод и канализация, и др. съоръжения. Срок на изпълнение – периодично в рамките на 2- 6 месеца;
• Нови ДМА, свързани с дейността – офис оборудване и техника, програмни продукти, сертифициране по ISO, система за охрана и видео наблюдение, локална мрежа за мониторинг и отчитане – корабопосещение, обработка на пътници, движението на доставки и оборудване – локална за к.м. Срок на изпълнение – периодично в рамките на 2-6 месеца;
• Доставка, монтаж и оборудване на понтони с преходен мост на к.м.№ 8 – плаващ басейн. Срок на изпълнение – 24 месеца, но не по късно от края на 5-та инвестиционна година;
• Възстановяване на дълбочините пред корабните места в зоната на оперативната акватория, предвидено през 19 – та година от концесията. Срок на изпълнение – 12 месеца;
2.4. Размер на променливото годишно концесионно плащане равен на нарастването на годишния товарооборот спрямо определения за базисен товарооборот (35 920 условни транспортни единици) умножен по коефициент 0.55 (нула цяло и петдесет и пет) лв. без ДДС.
2.5. План за финансиране; Производствена програма; Програма за оперативна дейност и поддържане; Организационно-управленски план и Програма за безопасност и сигурност се изпълняват съгласно офертата на концесионера – неразделна част от концесионния договор.
2.6. Всички останали условия, определени с Решение № 556, прието с Протокол №23/22.06.2017 г. на Общински съвет Русе за откриване на процедура за предоставяне на концесия.
3. Определя срок за сключване на концесионния договор до един месец от влизане в сила на решението за определяне на концесионер, при условията на чл.62 от ЗК.
4. Възлага на Кмета на Община Русе:
4.1. Да сключи концесионен договор с определения за концесионер по т.1 и да представлява концедента по него, с изключение на прекратяването му.
4.2. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
5. Решението подлежи на обжалване само от заинтересован участник по чл.83, ал.2 от ЗК в 10-дневен срок от уведомяването му за това решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)