Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 707 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл. 8, ал.1, ал.9 и ал.10 ЗОС, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, Заявление за закупуване на имота и извлечение от протокол №15/27.06.2013 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г., с недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС № 7028 от 01.08.2013 г., находящ се в гр. Русе по бул.”Родина” № 7 Г, представляващ имот с идентификатор 63427.2.2686 с площ 232 кв.м. по кадастралната карта на гр. Русе, с прогнозен приход от продажба му в размер на 29 000,00 лева.
2.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе по бул.”Родина” № 7 Г, представляващ ПИ с идентификатор 63427.2.2686 с площ от 232,00 кв.м., предмет на АОС № 7028/01.08.2013 г., вписан с вх.рег.11483/06.08.2013 г., под № 84, том 28, дв.вх.11259, н.д.5477 в АВп. при начална тръжна цена 29 000,00 лв. /двадесет и девет хиляди/, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)