Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 707

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 38 ал.2 и чл. 41 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 182, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване възмездно право на строеж за пристрояване на гараж със склад, долепени до съществуваща жилищна сграда, със застроена площ от 27.50 кв.м., върху общински недвижим имот, представляващ Урегулиран поземлен имот № ХІ-1282 в кв. 69 по плана на град Мартен, Община – Русе, предмет на АОС № 5992 от 25.06.2009 г., вписан под № 90, т. 24, дв. вх. 10545 от 29.07.2009 г. на Агенция по вписванията, на Цона Монева Маркова, при цена от 493.00 лева, без включени данъци и такси. Дължимите данъците и такси са за сметка на Цона Монева Маркова.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за учредяване възмездно право на строеж за пристрояване, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор.